orta1

Kayıt İşlemleri

Üniversitemizde 2018–2019 eğitim-öğretim yılı 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacaktır.

 

Sevgili Öğrencimiz; Üniversitemizi tercih ettiğinizden dolayı sizleri kutlar, öğrenim hayatınızda başarılar dileriz. Kesin kayıt sırasında ve sonrasında sizlere yardımcı olacak işlemlerin özeti aşağıya çıkarılmıştır.

1) KAYIT İŞLEMLERİ

     2018- YKS sonucu ile üniversitemize yerleşen adayların kayıt işlemleri aşağıda yazılı ilkeler doğrultusunda yapılacaktır.

 

Elektronik Kayıt Tarihi                           : 03 EYLÜL - 05 EYLÜL 2018

Üniversite Kayıt Tarihleri                      : 03 EYLÜL - 07 EYLÜL 2018

Öğrenim Ücretlerini Yatırma Tarihleri    : 03 EYLÜL - 14 EYLÜL 2018

Ders Kaydı Tarihleri                              : 10 EYLÜL - 14 EYLÜL 2018

 

NOT: Üniversitemize kayıt yaptıracak olan öğrencilerimiz kayıt işlemlerini 03 EYLÜL - 07 EYLÜL 2018 tarihleri arasında ilgili Akademik Birimlerin kayıt Bürolarında yaptıracaklardır. Elektronik kayıt yapan öğrenciler ise 17 EYLÜL - 21 EYLÜL tarihleri arasında kayıt için gereken belgeleri ve yerleştikleri bölümün öğrenci işleri bürosuna teslim edeceklerdir.

Daha önce bir başka yükseköğretim programında öğrenim gören öğrenciler ise elektronik kayıt yaptıkları takdirde muaf olmak istedikleri dersler için  17-21 EYLÜL 2018 tarihleri arasında muafiyet dilekçelerine transkript ve ders içeriklerini ekleyerek Bölüm Başkanlıklarına başvurmaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvuruda bulunmayanların daha sonraki başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

 

2) HARÇ YATIRMA

II. Öğretim Bölümlerini kazanan öğrencilerimiz 03 EYLÜL - 14 EYLÜL 2018 tarihleri arasında ÖĞRENCİ NUMARASI ile birlikte Türkiye Vakıflar Bankası ATM  lerinden KURUM ÖDEMESİ olarak yatırmaları gerekmektedir. (Her öğrencinin ödeyeceği miktar banka kayıtlarına aktarılmıştır.) 

 

3) ÖĞRENCİ NO SORGULAMA

Öğrenci Numaranızı (http://obs.ksu.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx)  adresinden öğrenebilirsiniz.

 

4) KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- ÖSYS sınav sonuç belgesi

2- Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

3- Nüfus Cüzdan fotokopisi

4- 6 adet fotoğraf (4,5x6 ebadında)

5-Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

6- Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri MYO ve Göksun MYO İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI için;

Bu programa alınacak öğrencilerin, DEVLET HASTANELERİNDEN VEYA ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDEN, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları (Öğrencinin boy ve kilosunun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir.), program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle 30 Eylül 2018 tarihi itibariyle 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.

7- Üniversitemiz Türkoğlu Özel Güvenlik ve Koruma Programı için 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun un 10. maddesi d, e, f bentleri ile "5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik" in 18. maddesinde belirtilen  şartlara sahip olması gerekmektedir.

 

5) DERS KAYDI
 

Üniversitemize kesin kaydınızı yaptırdıktan sonra; birinci yarıyıl derslerine devam edebilmek için 10 EYLÜL - 14 EYLÜL 2018 tarihleri arasında 

http://obs.ksu.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx

linkinden ders kaydınızı yapmanız zorunludur. Ders Kaydı yapılmadığı takdirde derslere devam edemezsiniz. Takip eden yarıyılların ders kayıtları öğrenciler tarafından yapılacaktır. Öğrenim ücretini yatırmayan İkinci Öğretim öğrencilerinin ders kaydı yapılmayacaktır.

Ders kaydının yapılabilmesi için Öğrenci Bilgi Sistemine 

http://obs.ksu.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx

adresinden girilerek ders kaydının tamamlanması gerekmektedir.

 

Kullanıcı Adı: ÖĞRENCİ NUMARASI

Şifre             : TC KİMLİK NO İLK 5 HANESİ

 

6) KAYIT TARİHİNDE MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİLER

Üniversitemize kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek öğrenciler de belirlenen tarihlerde Üniversitemize geçici kayıt yaptırabileceklerdir. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 ARALIK 2018 tarihine kadar yerleştikleri bölümün öğrenci işleri bürosuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.
 
 
7) KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR
 

a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları (elektronik kayıt hariç) gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.

c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

e) Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

 

ÖSYS Kılavuzlarında yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin 19/12/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar. Söz konusu kararlar öğrencilerin ÖSYS tercih ve yerleştirmelerinde herhangi bir programa yerleştirilmesine engel değildir. Durumları aşağıdaki bentlerden birine uyan adaylar için uygulanmak üzere;

a) 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine ve bu konuda Millî Savunma Bakanlığınca yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler,

b) İki veya üç yıllık bir yükseköğretim programını bitirmiş olup dört yıldan daha az süreli bir başka yükseköğretim programına girmek isteyenlerden askerliğini yapmamış olanlar (İki veya üç yıl süreli bir yükseköğretim programından mezun olup askerliğini yapmamış olan adaylar, dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programına girmek için 2018-YKS ye başvurabilirler.),

c) Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini yapmamış olan adaylar

2017-ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeleri durumunda bu adayların kayıtları yapılacaktır. Ancak, bu durumdaki adayların askerlikleri tecil edilmiş ise askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayıt hakkı kazandıkları programda eğitime devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi hâlinde askerlik erteleme haklarını kaybettiklerinden bu durumdaki adayların kayıtları dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam edebileceklerdir. 

 
 8) ÖZÜRLÜ ÖĞRENCİLER İÇİN SAĞLIK RAPORU

Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyanlar için (E-Kayıt ile kayıt yaptırılsa dahi öğrenci üniversiteye geldiğinde bu raporu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmekle yükümlüdür.)

 

9) YABANCI DİL HAZIRLIK PROGRAMI

Üniversitemizin İlahiyat Fakültesinde Arapça Hazırlık Programı zorunlu olup, diğer tüm bölümlerinde (II.Öğretimler dahil) İngilizce Hazırlık Programı isteğe bağlı olarak uygulanmaktadır. Öğrencinin Hazırlık Eğitimi ile ilgili tercihini dilekçe ile bölümüne beyan etmesi gerekmektedir. Hazırlık eğitimi 17.09.2018 tarihinde başlayacaktır. öğrencilerimizin ingilizce düzeylerini belirlemek amacıyla 19.09.2018 tarihinde saat 10:00 da yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına katılımı zorunludur.

 

İngilizce Hazırlık Programı detaylı bilgi için tıklayınız. 

http://oidb.ksu.edu.tr/depo/belgeler/2018-19%20%C3%B6%C4%9Frenci%20i%C5%9Fleri%20haz%C4%B1rl%C4%B1k%20info_1808291545212149.pdf

Arapça Hazırlık Programı detaylı bilgi için tıklayınız

http://oidb.ksu.edu.tr/depo/belgeler/Haz%C4%B1rl%C4%B1k%20S%C4%B1n%C4%B1f%C4%B1%20%C3%B6%C4%9Frencilerine

%20hat%C4%B1rlatma%202018-2019_1808291109452618.pdf

 

Daha önce bir başka yükseköğretim programında öğrenim gören öğrenciler, isterlerse burada başarılı olduğu derslerden muaf olmak isteyebilirler. Bunun için 03-07 EYLÜL 2018 tarihleri arasında Bölüm Başkanlıklarına transkript ve ders içerikleri ile birlikte başvurması gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvuruda bulunmayanların daha sonraki başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

 

 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının elektronik kayıt işlemleri ile ilgili açıklaması aşağıdadır:  

1. Tüm Devlet yükseköğretim kurumları ile isteyen Vakıf yükseköğretim kurumları, dileyen öğrenciler için e-devlet kapısından kayıt olma imkânı sunacaklardır. Elektronik kayıt ilk yerleştirme için yapılacaktır. Ek yerleştirmelerde Elektronik kayıt kullanılmayacak olup         öğrencilerin, yerleştiği yükseköğretim kurumuna bizzat başvurmaları gerekmektedir.
2. Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler yerleştiği yükseköğretim kurumuna başvuracaktır.
3. Elektronik kayıt işlemi 2018-2019 öğretim dönemi için ÖSYM’den temin edilecek yerleşen verisi içerisindeki öğrencileri kapsayacaktır. ÖSYM yerleşen verisine YÖKSİS üzerinden erişilebilecektir.
4. Elektronik kayıt 03-05 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
5. Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlar gibi) dâhil edilmeyecektir.
6. Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapabileceklerdir.
7. Asker Alma Dairesinden askerlik durum bilgisi ve Milli Eğitim Bakanlığından lise mezunu olup olmadığına dair bilgi ekran kaydında yer alacaktır. Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır. Ancak; Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler elektronik kayıt yapamayacak ve yerleştiği Yükseköğretim Kurumuna yönlendirileceklerdir. Milli Eğitim Bakanlığından mezuniyet bilgisi alınan öğrenciler için elektronik kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri, ÖSYM verisinden otomatik olarak gelecektir.
8. Aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıtlı öğrenciler, elektronik kayıt ekranında kaydı yapılmayarak yerleşmiş olduğu Yükseköğretim Kurumuna yönlendirileceklerdir.  
9. Kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktı da alabileceklerdir.
10. Yükseköğretim kurumları, elektronik kayıt olanlara ait bilgileri Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden alabileceklerdir.
11. Kayıt işlemini elektronik ortamda yapan öğrenciler elektronik kayıt ekranında veya üniversitenin web sitesinde duyurduğu tarihlerde ders kaydına gelecekler ve duyuruda belirtilen belgeleri sunmaları ve diğer şartları sağlamaları durumunda ders kaydı yapabileceklerdir. 

 

 

 

 


Belge1
orta3
resim